CEO Huỳnh Phú Hải giám đốc của Công Ty TNHH MTV Đào Tạo Kỹ Thuật […]